BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Więcej
 

Świadczenia Rodzinne

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Więcej
 

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone w logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Więcej

Stypendia Szkolne

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

Więcej
 

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Więcej

500 +

Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500 plus" zostały zawarte w informatorze, a także na stronie Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej
 

LUS- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Więcej
 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach.

Więcej
 

Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej
 

Dodatek Energetyczny

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

Więcej
 

Pomoc Żywnościowa

Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, które spełniają kryteria POPŻ.  Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w...

Więcej

Program „Dobry Start” (300+)

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów.

Więcej