BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich
i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

- zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej zgodne z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
- zostaną przeprowadzone zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące ich kompetencje rodzicielskie
- zatrudnieni będą: Koordynator RPZ, psycholog, prawnik, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, superwizor
- przygotowanie strategii deinstytucjonalizacji dla powiatu konińskiego

Partnerzy zrealizują następujące działania:

1. Gmina Golina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin

 

2. Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin

 

3. Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

4. Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

5. Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

6. Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

7. Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny
- Powstanie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)
- Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych


8. Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin

 

9. Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny
- Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

10. Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

11. Gmina Ślesin – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny
- Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Powołane zostaną 3 rodziny wspierające, które pomogą rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
- Zatrudniony zostanie psycholog, który pomoże rodzinom wspieranym

 

12. Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin
- Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
- Wprowadzenie do 5 środowiskowych ognisk wychowawczych zajęć wyrównujących braki językowe, matematyczne, kulturalne
- Zajęcia socjoterapeutyczne
- Warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

14. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
- Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – indywidualnie poprzez: zatrudnienie asystenta w społeczności lokalnej, przeprowadzanie zajęć funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej (trener terapeuta/fizjoterapeuta), zajęcia z pedagogiem specjalnym, terapia logopedyczna, zajęcia terapeuta – psychologiem.
- Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – grupowe poprzez: zatrudnienie 2 asystentów osobistych, asystenta grupy, przeprowadzanie zająć aktywnej rehabilitacji, rehabilitacyjno-sportowych, arteterapii, warsztaty niezależnego życia, warsztaty dla rodziców / opiekunów

 

15. Fundacja Aktywności Lokalnej
- Utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla młodzieży od 13 do 18 lat KARnet13+ na terenie gminy Wierzbinek i Krzymów (przystosowanie pomieszczeń, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z młodzieżą, zakup materiałów do zajęć)

 

16. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
- Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)
- Wprowadzenie do 3 świetlic środowiskowych zajęć wyrównujących braki językowe, matematyczne, kulturalne
- Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne
- Warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

Całkowita wartość projektu: 3 979 499,05

Kwota dofinansowania: 3 780 524,09

w tym – środki europejskie:  3 382 574,18

  budżet państwa: 397 949,91

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 198 974,96

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantuj świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj.
od01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

HARMONOGRAM  NA MIESIĄC maj 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

 

 

MIEJSCE WSPARCIA

 

DATA WSPARCIA

 

GODZINY WSPARCIA

 

 

Wsparcie psychologa

 

 

Usługi psychologa świadczone są w miejscu zamieszkania rodzin

 

4.05

9.05

16.05

18.05

23.05

 

 

12:00-13:00

11:00-12:00

12:00-13:00

09:00-10:00

17:00-18:00

 

 

Wsparcie logopedy

 

Usługi logopedy świadczone są w miejscu zamieszkania dzieci

 

05.05

11.05

15.05

25.05

 

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

 

Wsparcie psychologa

 

 

Usługi psychologa świadczone są w miejscu zamieszkania rodzin

 

08.05

12.05

17.05

24.05

29.05

 

 

9.00-11.00

11.00-12.00

15.00-16.00

10.00-11.00

16.00-17.00

 

Usługi opiekuńcze

Usługi  świadczone są w miejscu zamieszkania rodzin

Cały miesiąc

Godziny popołudniowe i weekendy

Rodziny wspierające

Wg potrzeb

jw

Wg potrzeb

Asystent rodziny

Praca z rodzinami wg zakresu obowiązków

jw

Czas pracy - zadaniowy

 

Nabór na stanowisko

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy, w związku z realizacją projektu ,,LUS''  Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim:

- psycholog

- terapeuta uzależnień

- opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Infomacje o naborze na  stanowiska można uzyskać w odpowiednich plikach załączonych poniżej:

Załączniki:

opiekunka..doc

psycholog dla rodzin wspierających..doc

psycholog.doc

terapeuta uzależnień..doc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie umieszcza poniżej protokoły z przeprowadzonych wyborów ofert.

Załącznik1.pdf

Załącznik2.pdf

Załącznik3.pdf

 

Nr projektu

RPWP.07.02.01-30-0014/15-00

Tytuł projektu

„LUS” - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Partner nr 11

Gmina Ślesin - Miejsko Gminy Ośródek Pomocy Społecznej

 

 

                                                                                                 HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

 

 

Rodzaj wsparcia

 

 

 

Data rozpoczęcia

 

 

Data zakończenia

 

 

Godziny

 

 

Adres realizacji wsparcia

 

Usługi wsparcia dziecka i rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny

 

Styczeń 2017

 

 

Grudzień 2018

 

 

 

Będą wynikać z ewidencji czasu pracy

 

Gmina Ślesin

 

Usługi opiekuńcze - zatrudnienie opiekuna w MGOPS

 

 

Styczeń 2017

 

 

Grudzień 2018

 

 

Będą wynikać z ewidencji czasu pracy

 

 

Gmina Ślesin

 

 

Usługi opiekuńcze - zatrudnienie opiekuna w MGOPS

 

 

Styczeń 2017

 

 

Grudzień 2018

 

 

Będą wynikać z ewidencji czasu pracy

 

 

Gmina Ślesin

 

Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej- poradnictwo specjalistyczne - zatrudnienie psychologa

Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej- Rodziny wspierające

 

Luty 2018

 

 

 

Styczeń 2018

 

Wrzesień 2018

 

 

 

Październik 2018

 

Będą wynikać z ewidencji czasu pracy

 

 

Będą wynikać z miesięcznego rozliczenia

 

 

 

Gmina Ślesin

 

 

Gmina Ślesin

 

Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej- poradnictwo specjalistyczne - zatrudnienie terapeuty uzależnień

 

Luty 2018

 

Wrzesień 2018

 

Będą wynikać z ewidencji czasu pracy

 

 

Gmina Ślesin

 

 

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU.doc