BIP BIP A+ A- A-

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

W życiu istnieje jeden sposób na to, aby być szczęśliwym: żyć dla innych. (L. Tołstoj)

 • Program Rodzina 500+
  Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
  Dowiedz się więcej...
 • Karta dużej rodziny

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek, które można otrzymać za pomocą Karty Dużych Rodzin...

  Dowiedz się więcej...

Stypendia Szkolne

INFORMATOR DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚLESIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 1. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,

c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), czyli 456 zł netto.


Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

To co uważa się za dochód zostało szczegółowo opisane w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728).


Stypendium nie przysługuje:

1) uczniom klas zerowych,
2) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Ślesin

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1) Który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych
2) który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).
 

II.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2015r. do dnia 15.09.2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślesinie, pok. Nr 4; Tel: 63 270 40 87 wew. 28

Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.

 

WAŻNE- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku


III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b)odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
d) kserokopia decyzji zasiłku rodzinnego,
e) w przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy,
f) do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

1. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne w formie zwrotu poniesionych kosztów przedstawia odpowiednie dowody potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się ma podstawie następujących dokumentów:

-faktur VAT, imiennych rachunków, dowodów wpłaty,

- w razie braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele szkolne wnioskodawca może złożyć oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne w trybie art. 75 § 2 KPA,

-w sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek należy udokumentować umową kupna- sprzedaży,

-w wyjątkowych sytuacjach ( gdy uzyskanie faktury nie jest możliwe) uwzględnione mogą być paragony opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kupującego.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

- nazwę wystawcy, datę wystawienia/ sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy –wnioskodawcy (rodzica lub pełnoletniego ucznia)

- pełna nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - komputery i akcesoria komputerowe- obok symboli musza mieć wpisana nazwę, istotne jest, by np.: plecak, obuwie, spodenki, itp. Miały adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/ rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

V.WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Podręczniki szkolne, ćwiczenia (nowe lub używane)- jeżeli faktury nie były wykazywane w „Wyprawce szkolnej”,
2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne (globusy, mikroskopy, kalkulatory),
3. Piórnik, zeszyty i artykuły szkolne (np.: dzienniczki ucznia, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, segregatory, teczki, okładki, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
4. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna,
5. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego- 1 para na semestr,
6. Strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, bluza dresowa lub dres)- po 1 szt. na semestr,
7. Strój na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek)- używane w ramach zajęć szkolnych lub klubu pływackiego,
8. Przybory, przedmioty, obuwie oraz odzież robocza do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
9. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka,
10. Zakup komputera ( stacjonarny, laptop, notebook), nośniki danych ( pendrive i płyty), programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np.: monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura), również papier do drukarki, tusze, tonery i inne ( niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego),
11. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września 2015r. do czerwca 2016r.),
12. Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych (np.: językowych, sportowych, muzycznych, tańce, karate i itp.), oraz wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
13. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry w szkole muzycznej lub ognisku muzycznym i sprzęt sportowy związany z uprawiana prze ucznia dyscypliną (po potwierdzeniu stosownym zaświadczeniem),
14. Koszty uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na „zielona szkołę”, wycieczki szkolne, obozy sportowe, itp. (koszt wycieczek szkolnych- przedłożone zaświadczenie ze szkoły o poniesionym wydatku),
15. Koszty pobytu w internacie lub bursie dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
16. Okulary korekcyjne (wraz z faktura należy dostarczyć zaświadczenie/receptę lekarza okulisty potwierdzające konieczność noszenia okularów),
17. Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia- uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

1) Zakup podręczników- od czerwca 2015r.,
2) Pozostałe materiały szkolne – od lipca 2015r.- wg wykazu materiałów kwalifikowanych,
3) Internet- od września 2015r. do czerwca 2016r.


Oczekiwany termin dostarczenia dokumentów potwierdzających w/w wydatki do stypendium szkolnego to:

1) W I semestrze roku szkolnego 2015/2016- do 16 listopada 2015r.,
2) W II semestrze roku szkolnego 2015/2016- do 16 maja 2015r.

 
ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE

RODZICE DZIECKA, PEŁNOLETNI UCZEŃ, DYREKTOR SZKOŁY SĄ OBOWIĄZANI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI ORGAN, KTÓRY PRZYZNAŁ STYPENDIUM O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE BYŁY PODSTAWA PRZYZNANIA STYPENDIUM.

1) Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn przyznania stypendium, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego lub w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatków bądź wykorzystania stypendium na inne cele niż edukacyjne.
2) Należności z tytuły nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ścignięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

VII. PROCEDURA UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

„Zdarzeniem losowym’ kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „ zależne od losu- kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co się dzieje wokół nas m. in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnego funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzenia losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

- Śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
- Klęska żywiołowa,
- Pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
- Inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

- Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek lub z urzędu.

- Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

- O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

- Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1. Świadczenie pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 

Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem telefonu 632704087 wew. 28.